Перелік нормативних документів з ФК


Перелік документів з фізичної культури

Перелік документів, що мають бути в загальноосвітньому навчальному закладі:

1. Розділ «Фізичне виховання» в річному плані роботи закладу освіти.
2. Програми з фізичної культури.
3. Календарні плани з фізичної культури.
4. Конспекти уроків із фізичної культури.
5. Вчасно заповнені класні журнали.
6. Журнали факультативних занять.
7. Журнали спортивних секцій.
8. Посадова інструкція.
9. Документація інструктажів з безпеки життєдіяльності на заняттях фізичної культури й під час спортивної та фізкультурно – масової роботи:

1) інструкція з охорони праці, правила поведінки учнів у спортивному залі та на спортивному майданчику;
2) інструкція з охорони праці при проведенні спор­тивно-масових заходів у закладі освіти;
3) інструкція з охорони праці під час занять легкою ат­летикою;
4) інструкція з охорони праці під час занять гімнастикою;
5) інструкція з охорони праці під час занять спортив­ними іграми;
6) інструкція з охорони праці під час занять плаванням;
7) журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
8) журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для учнів;
9) журнал перевірки на надійність спортивного облад­нання;
10) акт проведення перевірки спортивного обладнання;
11) журнал обліку проведення адміністративно-гро­мадського контролю;
12) акт-дозвіл на експлуатацію спортивного залу;
13) Правила надання першої допомоги у разі отримання травм;
14) Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для учнів;
15) Правила техніки безпеки під час проведення занять із фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах;
16) Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми.

Нормативні документи з предмета фізична культура в загальноосвітніх навчальних закладах:

1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (зі змінами й доповненнями).
2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009 №1724-УІ.
3. Закон України «Про загальну середню освіту» від
13.05.1999 № 651-ХІМ (зі змінами і доповненнями від 6.11.2010№2442-УІ).
4. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 №1841-111.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер­дження Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти» від 14.12.2004 № 24.
6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про зат­вердження Положення про організацію фізичного вихован­ня і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та про­фесійно-технічних закладах України» від 2.08.2005 № 458.
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2006 «Про режим роботи загальноосвітніх навчаль­них закладів».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 № 1594 «Про Затвердження Державної програми розвит­ку фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки».
9. Лист Міністерства освіти і науки України від 4.12.2006 № 1/9-757 «Щодо створення належних та безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, недопущення випадків травматизму на уроках фізичної куль­тури та позакласних фізкультурно-оздоровчих заходах».
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.10.2008 № 956 «Про заходи щодо вдосконалення робо­ти з фізичного виховання та збереження здоров'я школя­рів у навчальних закладах України».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу».
12. Наказ Міністерства освітні науки України від 6.11.2008 № 1008 «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення занять із фізичної культури, захис­ту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів».
13. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2009 № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог із фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах».
14. Указ Президента України від 23.06.2009 № 478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізично­го виховання дітей та молоді у навчальних закладах і роз­витку дитячо-юнацького спорту в Україні».
15. Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педа-гогічного контролю за фізичним вихованням у загально­освітніх навчальних закладах».
16. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена Наказом МОН України, МОЗ України від 20.07.2009 № 518/674.
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5.10.2009 № 1622 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року».
18. Лист Міністерства освіти і науки України від 5.03.2010 № 1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвіт­ніх навчальних закладів на 2010/2011 н.р.».
19. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.08.2010 № 1/9-580 «Інструктивно-методичні рекомен­дації щодо вивчення базових дисциплін у 2010/2011 н.р.».
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 769 «Про внесення змін до Положення про позашкіль­ний навчальний заклад».
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 785 «Про затвердження державної цільової соціальної Про­грами розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».

Коментарі

Публікації

День Фізичної культури і Спорту в НВК № 30 "ЕКОНАД" м. Києва

Майстер-клас з основ туризму в рамках презентаційного тижня СЦ "Гармонія"

Кубок "Захисник Вітчизни - 2015" з футболу в НВК "Домінанта"

Футзальні ворота в НВК № 30 "ЕкоНад" м. Києва